top of page

Demokraattinen talous tarkoittaa sitä, että talouden kehitys ja varallisuuden jakautuminen ohjautuu alhaalta päin yksityisten ihmisten toiveiden mukaan. Siten se on analoginen demokraattisen politiikan kanssa, kun demokraattinen politiikka ymmärretään yksityisten ihmisten vapaasti ja välittömästi ohjaamaksi poliittiseksi toiminnaksi. Kun politiikka tuottaa yhteiskunnalle yhteisiä sääntöjä ja tavoitteita, niin talous tuottaa yhteiskunnalle taloudellisia hyödykkeitä. Demokraattisessa taloudessa taloutta ja politiikkaa käsitellään erillisinä demokratian kohteina.

Mitä on demokraattinen talous?

Miten demokraattinen talous toimii?

Demokraattisessa taloudessa talouteen sovelletaan samaa periaatetta kuin demokraattisessa politiikassa politiikkaan. Olennaista on alhaalta päin vaikuttaminen ja se, että jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus ohjata yhteiskunnan kehitystä. Politiikassa tämä tarkoittaa muun muassa vapaata tietoa poliittisesta toiminnasta, avointa keskustelua ja yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta, jolla poliittisia päätöksiä "ostetaan". Taloudessa tämä tarkoittaa avointa tietoa kaikista markkinatapahtumista, tietojen vapaata välittämistä ja yleistä ja yhtäläistä osto-oikeutta.

Mitkä ovat demokraattisen talouden päämäärät?

Kuten demokraattinen politiikka myös demokraattinen talous on nähtävä kehityksenä kohti ideaalia demokratiaa. Vaikka täysin demokraattinen talous on mahdoton saavuttaa, se määrittelee tavoitteen, jota kohti demokraattisten voimien tulee pyrkiä vanhaa valtajärjestystä puolustavia voimia vastaan. Seuraavat periaatteelliset päämäärät ovat loogisia seurauksia vapaan ja tasavertaisen osto-oikeuden vaatimuksesta ja siitä, ettei millekään taloudelliselle organisaatiolle anneta erityisiä taloudellisia oikeuksia.

 

1. Jokaisella on yhtäläinen oikeus tietää kaikki kaupankäynnin tekijät: omistajat, tuotteet, hinnat, laadut ja määrät.

2. Jokaisella on yhtäläinen oikeus ostaa kaikkea mistä käydään kauppaa. Yksinoikeuksilla tai muita syrjivillä oikeuksilla ei käydä kauppaa.

3. Yksilöillä on samat taloudelliset oikeudet ja velvollisuudet kuin kaupallisilla organisaatioilla.

Miten demokraattinen talous toimii?

Demokraattisessa taloudessa talouteen sovelletaan samaa periaatetta kuin demokraattisessa politiikassa politiikkaan. Olennaista on alhaalta päin vaikuttaminen ja se, että jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus ohjata yhteiskunnan kehitystä. Politiikassa tämä tarkoittaa muun muassa vapaata tietoa poliittisesta toiminnasta, avointa keskustelua ja yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta, jolla poliittisia päätöksiä "ostetaan". Taloudessa tämä tarkoittaa avointa tietoa kaikista markkinatapahtumista, tietojen vapaata välittämistä ja yleistä ja yhtäläistä osto-oikeutta.

Mikä on demokraattisen talouden ja sosialismin ero?

Sosialismin tarkoitus on korjata kapitalismin synnyttämiä epäkohtia poliittisella ohjauksella. Valtiovalta luokittelee erilaisia taloudellisia toimia ja toimijoita ja osoittaa eri luokille eri oikeuksia ja velvollisuuksia tarkoituksena ohjata kehitystä tiettyyn suuntaan.

Demokraattisen talouden tarkoitus on korjata kapitalismin epäkohtia tekemällä markkinoista entistä täydellisemmät. Se tarkoittaa sitä, ettei taloutta ohjata poliittisesti tiettyyn suuntaan vaan sen annetaan ohjautua alhaalta päin kieltämällä markkinoiden sisällä tapahtuva ohjaus.

Mikä on demokraattisen talouden ja kapitalismin ero?

Kapitalismi on yksityistä markkinataloutta, jossa kukin yksityisesti ja salaisin sopimuksin muiden kanssa määrittelee oman omistusoikeutensa rajat. Tällöin vahvemmat toimijat voivat tietojaan salaamalla ja muita syrjivillä sopimuksilla ohjata markkinoita omaksi edukseen.

Demokraattinen talous on julkista markkinataloutta, jossa kaikki kaupat ja sopimukset ovat julkisia. Siinä ei myöskään käytetä ketään syrjiviä sopimuksia eivätkä myyjät syrji ketään ostajia. Ostajilla on täysi vapaus valita, jolloin markkinat jakavat vaurautta niin kuin alhaalta päin ohjautuu.

Mikä on demokraattisen talouden ja kansanliikeiden suhde?

Tämän päivän talouden kaksi suurta ongelmaa ovat voimistuva sosiaalinen epätasapaino, joka johtuu syvenevästä kuilusta rikkaiden ja köyhien välillä, ja kasvava luonnon kuormittuminen, joka johtuu lisääntyvästä tuotannosta.

Näitä torjumaan on syntynyt lukematon määrä kansallisia ja kansainvälisiä liikkeitä. Toisilla on tietty ongelma, johon ne kohdistavat huomionsa, kuten naisten asema, luonnon saastuminen, paikalliset työttömöt tai kansainvälisten pääomien liikkeet, joita pyritään ratkaisemaan tietyillä poliittisilla ohjelmilla. Jotkut liikkeet pyrkivät muodostamaan maailmanhallituksen, joka ratkaisisi globaalin tason ongelmat. Ja joillakin liikkeillä ei ole muuta ohjelmaa kuin vastustaa nykyistä maailmaa ja korvata se paremmalla.

Demokraattinen talous ei kohdistu erillisten ongelmien ratkaisuun, ei maailmanhallituksen muodostamiseen, ei vastusta globalisoitumista mutta vastustaa kapitalismia. Se esittää markkinataloudelle säännöt, joiden noudattaminen hajoittaa yhtiövallan ja kaventaa rikkaiden ja köyhien välistä kuilua lisäämättä minkään poliittisen elimen ohjausvaltaa. Mutta kun markkinat demokratisoituvat ja valtakilpailu heikkenee, myös kaikkien erityisten taloudellisten ongelmien ratkaiseminen helpottuu.

bottom of page